Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí našich zákazníků je pro nás zásadní. Pečlivě dbáme, aby kontakty byly chráněny a spravovány, podle příslušných norem. Níže uvádíme informace o zpracování osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo osobní údaje spravuje

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost CRESTYL real estate, s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25053175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45417 (dále jen "CRESTYL"), a další společnosti náležející do podnikatelského seskupení CRESTYL podnikající v oblasti nemovitostí v ČR a zaměřené na jednotlivé projekty CRESTYL (dále jen "SPV") (CRESTYL a SPV dohromady dále jen "Správce").

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat dle zásad stanovených platnými právními předpisy, zejména dle čl. 5, 6, 25 a 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce přijal náležitá technická a jiná opatření k zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Účelem zpracování poskytnutých údajů je uskutečňování činností, k nimž nám případně klienti udělí souhlas, či splnění případné smlouvy s klientem nebo provedení opatření před uzavřením této smlouvy na základě žádosti.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění činností, k nimž nám dává klient svůj souhlas, či pro uzavření a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením a bez jejich sdělení nelze tato jednání učinit.

Doba zpracování

V případě, že je právním základem pro zpracování klientův souhlas, bude zpracování osobních údajů uskutečňováno do odvolání tohoto souhlasu, maximálně po dobu 3 let ode dne jeho udělení. V případě, že je zpracování prováděno za účelem splnění smlouvy, bude uskutečňováno ve lhůtách uvedených ve spisovém a skartačním řádu Správce.

Další informace o zpracování osobních údajů

1. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele v České republice, jenž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

2. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

3. Automatizované rozhodování

Informujeme o tom, že osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování.

4. Kontaktní údaje správce

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na zástupce Správce pro oblast osobních údajů na poštovní adrese Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, e-mailem na adrese psp@crestyl.com, faxem na č. +420 226 202 827 nebo telefonicky na č. +420 800 500 550.

5. Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Poučení o vašich právech

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas znamená, že máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu. Můžete tak učinit kdykoli písemně na následujících kontaktech: na poštovní adrese Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, e-mailem na adrese psp@crestyl.com, faxem na č. +420 226 202 827, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi vámi a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel splnění smlouvy uzavřené s vámi. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům znamená vaše právo vyžadovat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zpracovává, máte právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně Správce neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na straně Správce neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Správce
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, aby Správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které o vás Správce zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Správce odmítá jejich výmaz a vy žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • zpracování osobních údajů již není ze strany Správce potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků
 • vznesli jste námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Správce povinen vás předem informovat.

Právo na přenositelnost údajů představuje vaše právo získat vaše osobní údaje, jež jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

 • zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, aby Správce vaše osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování, znamená, že pokud tohoto práva využijete, Správce nebude dále vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad vašimi právy a zájmy. Dále může Správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody Správce se již nezkoumají.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoli uplatnit kontaktováním Správce na poštovní adrese Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, e-mailem na adrese psp@crestyl.com, faxem na č. +420 226 202 827 nebo telefonicky na č. +420 800 500 550. Správce může za vyřízení žádosti účtovat poplatek, pouze pokud to dovolují příslušné právní předpisy. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: pposta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Seznam společných správců

Aktuální seznam společných správců najdete zde.

Jak pracujeme s cookies

Na našich webových stránkách využíváme cookies, aby se vám stránky rychleji načítaly, snadno jste našli, co hledáte, abyste si mohli ukládat preferované byty a zobrazovaly se vám reklamy, které vás zajímají.

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Pokud cookies nepovolíte, některé funkce našich webů pak nemusí fungovat tak, jak očekáváte.

Právní důvod používání

Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš “oprávněný zájem správce”. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie. Žádná z našich cookies nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Rozdělení cookies

Technické (nezbytné)

Tyto cookies jsou nezbytné. Bez nich bych naše webové stránky nefungovaly tak, jak mají. Zajišťují také bezpečnost, korektní zobrazování na počítači nebo na mobilu a podobně.

Preferenční (předvolby)

Tyto cookies si pamatují informace důležité pro daný typ návštěvníka a podle toho mu stránky přizpůsobují. Například jaký jazyk preferuje apod. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

Statistické (analytika)

Statistické (analytické) cookies nám pomáhají poznat, co na našich webech návštěvníci hledají, co je zajímá a podle toho stránky upravujeme tak, aby pro návštěvníky byly co nejvíce praktické. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

Marketingové

Díky marketingovým cookies můžeme návštěvníkům po opuštění našich stránek připomenout nabídky, které si prohlíželi - na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Výhodou povolení těchto cookies pro vás je, že reklam bude sice pořád stejně, ale aspoň na věci, které vás mohou zajímat. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

Nastavení cookies

Cookies si můžete sami spravovat v rámci webové prohlížeče. Je možné jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití.

Seznam Cookies

Crestyl

Technické

Název Poskytovatel Typ Expirace
PHPSESSID crestyl.com HTTP Session

Statistické

Název Poskytovatel Typ Expirace
collect google-analytics.com Pixel Session

Hagibor

Technické

Název Poskytovatel Typ Expirace
PHPSESSID hagibor.cz HTTP Session

Statistické

Název Poskytovatel Typ Expirace
collect google-analytics.com Pixel Session

Marketingové

Název Poskytovatel Typ Expirace
pageViews hagibor.cz HTML Persistent

Preferenční

Název Poskytovatel Typ Expirace
cookieFirstVisit hagibor.cz HTTP Session
popState hagibor.cz HTML Persistent

Neugraf

Technické

Název Poskytovatel Typ Expirace
CONSENT youtube.com HTTP 2 roky
PHPSESSID neugraf.cz HTTP Session

Marketingové

Název Poskytovatel Typ Expirace
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 dní
yt.innertube::nextId youtube.com HTML Persistent
yt.innertube::requests youtube.com HTML Persistent
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTML Persistent

Preferenční

Název Poskytovatel Typ Expirace
cookieFirstVisit neugraf.cz HTTP Session

Šárecký dvůr

Technické

Název Poskytovatel Typ Expirace
PHPSESSID sareckydvur.cz HTTP Session

Statistické

Název Poskytovatel Typ Expirace
collect google-analytics.com Pixel Session

DOCK

Technické

Název Poskytovatel Typ Expirace
_nss dock.cz HTTP Session
hash dock.cz HTTP 1 rok
PHPSESSID dock.cz HTTP 13 dní

Statistické

Název Poskytovatel Typ Expirace
firstVisit dock.cz HTTP 3 roky
lastVisit dock.cz HTTP 30 dní