Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí našich zákazníků je pro nás zásadní. Pečlivě dbáme, aby kontakty byly chráněny a spravovány, podle příslušných norem. Níže uvádíme informace o zpracování osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo osobní údaje spravuje

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost CRESTYL real estate, s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25053175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45417 (dále jen "CRESTYL"), a další společnosti náležející do podnikatelského seskupení CRESTYL podnikající v oblasti nemovitostí v ČR a zaměřené na jednotlivé projekty CRESTYL (dále jen "SPV") (CRESTYL a SPV dohromady dále jen "Správce").

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat dle zásad stanovených platnými právními předpisy, zejména dle čl. 5, 6, 25 a 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce přijal náležitá technická a jiná opatření k zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Účelem zpracování poskytnutých údajů je uskutečňování činností, k nimž nám případně klienti udělí souhlas, či splnění případné smlouvy s klientem nebo provedení opatření před uzavřením této smlouvy na základě žádosti.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění činností, k nimž nám dává klient svůj souhlas, či pro uzavření a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením a bez jejich sdělení nelze tato jednání učinit.

Doba zpracování

V případě, že je právním základem pro zpracování klientův souhlas, bude zpracování osobních údajů uskutečňováno do odvolání tohoto souhlasu, maximálně po dobu 3 let ode dne jeho udělení. V případě, že je zpracování prováděno za účelem splnění smlouvy, bude uskutečňováno ve lhůtách uvedených ve spisovém a skartačním řádu Správce.

Další informace o zpracování osobních údajů

1. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele v České republice, jenž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

2. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

3. Automatizované rozhodování

Informujeme o tom, že osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování.

4. Kontaktní údaje správce

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na zástupce Správce pro oblast osobních údajů na poštovní adrese Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, e-mailem na adrese psp@crestyl.com, faxem na č. +420 226 202 827 nebo telefonicky na č. +420 226 202 800.

5. Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Poučení o vašich právech

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas znamená, že máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu. Můžete tak učinit kdykoli písemně na následujících kontaktech: na poštovní adrese Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, e-mailem na adrese psp@crestyl.com, faxem na č. +420 226 202 827, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi vámi a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel splnění smlouvy uzavřené s vámi. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům znamená vaše právo vyžadovat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zpracovává, máte právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně Správce neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na straně Správce neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Správce
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, aby Správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které o vás Správce zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Správce odmítá jejich výmaz a vy žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • zpracování osobních údajů již není ze strany Správce potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků
 • vznesli jste námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Správce povinen vás předem informovat.

Právo na přenositelnost údajů představuje vaše právo získat vaše osobní údaje, jež jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

 • zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, aby Správce vaše osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování, znamená, že pokud tohoto práva využijete, Správce nebude dále vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad vašimi právy a zájmy. Dále může Správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody Správce se již nezkoumají.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoli uplatnit kontaktováním Správce na poštovní adrese Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, e-mailem na adrese psp@crestyl.com, faxem na č. +420 226 202 827 nebo telefonicky na č. +420 226 202 800. Správce může za vyřízení žádosti účtovat poplatek, pouze pokud to dovolují příslušné právní předpisy. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: pposta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Seznam společných správců

Aktuální seznam společných správců najdete zde.

Jak pracujeme s cookies

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě našich stránek. Pomocí nich měříme, jak naše stránky využíváte a přizpůsobujeme vám jejich obsah a nabídku. Dále je využíváme v remarketingu a při cílení na tematické seznamy uživatelů. V obou případech jde o anonymizované cílení bez propojení na konkrétní uživatele.

Právní důvod používání

Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš “oprávněný zájem správce”. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Rozdělení cookies

Základní rozdělení cookies je podle subjektu, který cookie na webové stránce umísťuje a následně využívá.

 • Cookie první strany: Spravuje organizace, která dané webové stránky vlastní.
 • Cookie třetí strany: Spravuje třetí strana (jiná doména) pomocí skriptu.
 • Výkonnostní cookies – shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách webu a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží k analýze fungování našich webových stránek a k následnému zlepšení fungování webových stránek.
 • Relační (session) cookies – jsou dočasné informace, které se smažou po zavření internetového prohlížeče. Zlepšují navigaci na webových stránkách.
 • Trvalá (funkční) cookies – jsou uložené ve vašem zařízení a po ukončení prohlížení webu se nevymažou. Trvalé cookies slouží k zapamatování vašich předvoleb jako je například uživatelské jméno nebo jazyk.
 • Reklamní cookies – využívají se k zobrazování cílené reklamy.

Nastavení cookies

Cookies si můžete sami spravovat v rámci webové prohlížeče. Je možné jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití.

Společnost Crestyl využívá tyto cookies

Název Účel Zpracovatel
Google Adwords Cílená reklama Google LLC
Google Analytics Analýza návštěvnosti Google LLC
Google Tag Manager Správa Google aplikací Google LLC
Sklik Cílená reklama Cílená reklama
Facebook Cílená reklama Facebook, Inc.